Yêu cầu Chung

  • Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm.
  • Trình độ học vấn Cao đẳng hoặc Đại học
  • Chuyên môn Kỹ sư xây dựng
  • Báo cáo công việc cho Trưởng nhóm QA/QC

Mô tả công việc

Kỹ sư QA/QC là người chịu trách nhiệm trước Trưởng nhóm QA/QC về việc đảm bảo chất lượng thi công công trường đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu kỹ thuật của dự án và các quy định – chính sách chất lượng của Công ty.

Trách nhiệm của Kỹ sư QA/QC công trường như sau:

1. Biện pháp thi công:

a. Tính toán và lập những biện pháp thi công quan trọng, và trình GĐDA/CHT phê duyệt.

b. Phối hợp với Bộ phận thi công công trường thẩm tra lại biện pháp thi công quan trọng trước khi triển khai thực hiện.

c. Trình duyệt shopdrawing, mẫu vật tư cho GĐDA/CHT phê duyệt.

2. Kiểm soát chất lượng thi công:

a. Kiểm soát sự tuân thủ biện pháp thi công của bộ phận thi công công trường, sau khi biện pháp thi công đã được phê

duyệt.

b. Thực hiện công tác nghiệm thu nội bộ với bộ phận thi công công trường trước khi mời CĐT/TVGS nghiệm thu.

c. Ký biên bản nghiệm thu nội bộ với bộ phận thi công công trường và biên bản nghiệm thu với CĐT/TVGS.

d. Báo cáo đánh giá về chất lượng đội thi công, thầu phụ theo định kỳ về Công ty.

3. Kiểm soát chất lượng vật tư:

a. Kiểm soát một phần vật tư đầu vào theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và các mẫu vật liệu đã được phê duyệt.

b. Quản lý và theo dõi thực hiện toàn bộ hồ sơ chất lượng: thí nghiệm, chứng chỉ CO/CQ, hướng dẫn vận hành.

c. Cung cấp đầy đủ hồ sơ chất lượng vật tư cho bộ phận QS.

d. Báo cáo đánh giá năng lực nhà cung cấp, nhà thầu phụ theo định kỳ về công ty.

4. Phối hợp các bộ phận trên công trường và công ty:

a. Phòng Đấu thầu, CCM, Mua hàng phối hợp và nắm thông tin yêu cầu kỹ thuât, quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn của dự

án để triển khai đúng yêu cầu ở công trường.

b. Bộ phận Thi công: tiến hành nghiệm thu nội bộ trước khi nghiệm thu với CĐT/TVGS.

c. Bộ phận QS: cung cấp đầy đủ hồ sơ chất lượng trước khi thanh toán/tạm ứng cho đội thi công, thầu phụ, nhà cung cấp.

 

Quyền Hạn công việc

1. Được quyền phạt theo quy chế công trường hoặc không ký xác nhận thanh toán trong trường hợp đội/thầu phụ không đáp ứng chất lượng thi công.

2. Báo cáo CHT/GĐDA khi Kỹ sư giám sát không hoàn thành trách nhiệm, gây ảnh hưởng đến chất lượng thi công.

3. Theo dõi và đánh giá mức độ hoàn thành công việc bộ phận Thi công.