Yêu cầu Chung

  • Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm.
  • Trình độ học vấn Cao đẳng hoặc Đại học
  • Chuyên môn Kỹ sư xây dựng, Kinh tế xây dựng
  • Báo cáo công việc cho Trưởng nhóm QS

Mô tả công việc

1. Chủ đầu tư:

a. Rà soát bản vẽ đấu thầu và bản vẽ thi công, tính toán và rà soát lại khối lượng thi công thực tế và khối lượng đấu thầu, báo cho Trưởng Nhóm QS khi có sự sai khác

b. Tính toán khối lượng phát sinh tăng/giảm trong quá trình thi công (khi có sự sai khác giữa bản vẽ đấu thầu và bản vẽ thi công hoặc có sự thay đổi thiết kế)

c. Lập hồ sơ thanh toán đối với Chủ đầu tư theo định kỳ và theo dõi.

d. Thực hiện công tác quyết toán cho đến khi hoàn thành.

2. Đội thi công:

a. Kiểm tra và tổng hợp bảng khối lượng thi công tổng của đội theo phạm vi công việc được giao.

b. Phối hợp với kỹ sư giám sát xác nhận khối lượng thanh toán cho đội theo định kỳ, phù hợp với khối lượng nghiệm thu theo

biên bản nghiệm thu do bộ phận QA/QC cung cấp.

3. Thầu phụ, Nhà cung cấp:

a. Kiểm tra kế hoạch đặt hàng hàng tháng do bộ phận Thi công công trường lập và xác nhận trước khi đặt hàng.

b. Lập đơn đặt hàng trình CHT ký xác nhận trước khi gửi cho các nhà cung cấp.

c. Kiểm tra và tổng hợp bảng khối lượng thi công tổng của thầu phụ. Xác nhận khối lượng thanh toán cho thầu phụ theo định kỳ,

phù hợp với khối lượng nghiệm thu theo biên bản nghiệm thu do bộ phận QA/QC cung cấp.

d. Lập hồ sơ thanh toán cho NCC phù hợp với hồ sơ giao nhận hàng hóa, hồ sơ chất lượng do bộ phận QA/QC cung cấp.

4. Theo dõi thanh toán và cập nhật tình hình tài chính công trường:

a. Định kỳ 02 tuần cập nhật số liệu theo dõi tình hình thu chi công trường.

b. Thông tin cho Trưởng nhóm QS về tình hình thanh toán NCC, NTP, ĐTC, khuyến cáo những trường hợp mất khả năng kiểm

soát tài chính tổng thể hoặc những chi phí phát sinh chưa cập nhật trong báo cáo tài chính.

5. Phối hợp các bộ phận trên công trường và công ty:

a. Phòng Đấu thầu, CCM: phối hợp rà soát khối lượng đấu thầu và khối lượng thi công

b. Bộ phận QA/QC: yêu cầu cung cấp đầy đủ hồ sơ chất lượng trước khi thanh toán/tạm ứng cho NCC, NTP. ĐTC.

c. Bộ phận thi công công trường: phối hợp và thực hiện kế hoạch đặt hàng hàng tháng đã được phê du

 

Quyền Hạn công việc

1. Được quyền không ký xác nhận tạm ứng, thanh toán trong trường hợp giám sát chính lập hồ sơ thanh toán không có biên bản nghiệm thu nội bộ, không tuân thủ theo quy định báo cáo tài chính hoặc chính sách hỗ trợ không rõ ràng.

2. Báo cáo Trưởng nhóm QS hàng tuần về tiến độ đặt hàng, tiến độ ký hợp đồng.

3. Báo cáo trực tiếp Trưởng nhóm QS những trường hợp vi phạm quy định tạm ứng, thanh toán