Yêu cầu Chung

  • Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm.
  • Trình độ học vấn Cao đẳng hoặc Đại học
  • Chuyên môn Kế toán, Kiểm toán
  • Báo cáo công việc cho Chỉ huy trưởng

Mô tả công việc

1. Hệ thống:

a. Phối hợp với Phòng HCNS, Phòng An toàn thiết lập, ban hành các biểu mẫu và quy trình đáp ứng đầy đủ cho các hoạt động

của công trường tuân thủ theo hệ thống tài liệu ISO 9001 và ISO 45001.

b. Hướng dẫn, nhắc nhở việc tuân thủ hệ thống đối với thành viên BCH về các quy trình, biểu mẫu đã được công ty ban hành.

c. Phổ biến các văn bản, quy định, quyết định của công ty đến các bộ phận công trường.

2. Tài chính:

a. Thanh toán chi phí hoạt động của văn phòng công trường (thủ quỹ/kế toán công trường).

b. Lập sổ theo dõi chi phí, tạm ứng của công trường và làm đề nghị thanh toán trình CHT phê duyệt theo định kỳ.

c. Kiểm tra và đối chiếu số liệu cấp phát bảo hộ lao động của bộ phận An toàn theo định kỳ hàng tháng.

d. Phối hợp với bộ phận ATLĐ theo dõi và kiểm tra HĐLĐ công nhân thời vụ, đảm bảo tuân thủ quy định của công ty.

e. Phối hợp với bộ phận QS để theo dõi và kiểm tra sự đầy đủ về hợp đồng thi công của NCC, NTP, ĐTC tại công trường.

3. Hồ sơ:

a. Chịu trách nhiệm thiết lập hệ thống lưu trữ và phát hành hồ sơ, bản vẽ cho toàn bộ công trường.

b. Thường xuyên theo dõi, sắp xếp một cách khoa học hệ thống lưu trữ nhằm đảm bảo hệ thống lưu trữ là liên tục và dễ tìm kiếm.

c. Tập hợp và chuyển hồ sơ lưu trữ theo quy định về công ty sau khi kết thúc dự án.

4. Công tác văn phòng khác:

a. Soạn thảo văn bản gửi đối tác theo yêu cầu CHT.

b. Là đầu mối giao nhận, phát hành hồ sơ đối với chủ đầu tư, TVGS, nhà cung cấp, thầu phụ, các bộ phận công trường…

c. Tổ chức sắp xếp văn phòng làm việc BCH luôn gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, thể hiện hình ảnh chuyên nghiệp cho BCH.

5. Phối hợp các bộ phận trên công trường và công ty:

a. Phòng Tài chính Kế toán: phối hợp kiểm tra sự phù hợp hợp đồng lao động công nhân. Báo cáo định kỳ số liệu kế toán công

trường, chi phí, thanh toán, hóa đơn, hợp đồng…

b. Bộ phận QS: cung cấp số liệu theo dõi chi phí hoạt động công trường theo định kỳ.

c. Bộ phận An toàn: thống kê số liệu cấp phát trang thiết bị an toàn lao đông hang tháng.

 

Quyền Hạn công việc

1. Được quyền từ chối không trình CHT xem xét, phê duyệt chi phí trong trường hợp các bộ phận không tuân thủ theo quy định của công ty.

2. Báo cáo trực tiếp CHT những trường hợp vi phạm quy định tạm ứng, thanh toán.