To become one of the leading construction companies in Vietnam in the next 5 years, operating in the regional and international markets, specializing in general contractor projects, design and build projects.

Trở thành một trong những công ty xây dựng hàng đầu ở Việt Nam trong 5 năm tới, vận hành ở thị trường trong nước và quốc tế, chuyên thi công các dự án tổng thầu, thiết kế và thi công.

To constantly maintain creativity, innovation and strive to produce projects of high quality at reasonable costs.

Không ngừng duy trì sự sáng tạo, cải tiến đổi mới và nỗ lực tạo ra những dự án chất lượng cao với chi phí hợp lý.