Yêu cầu Chung

  • Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm.
  • Trình độ học vấn Cao đẳng hoặc Đại học
  • Chuyên môn Bảo hộ lao động, Kỹ sư xây dựng
  • Báo cáo công việc cho Chỉ huy trưởng

Mô tả công việc

1. Tài chính:

a. Phối hợp với bộ phận QS để đặt hàng trang thiết bị BHLĐ theo từng giai đoạn của dự án dựa trên kế hoạch đã duyệt.

b. Phối hợp bộ phận Vật tư -Thiết bị lên kế hoạch những vật tư và thiết bị phục vụ công tác an toàn cho dự án.

2. Kiểm tra, kiểm soát và hỗ trợ:

a. Kiểm tra và nhắc nhở sự tuân thủ các biện pháp an toàn lao động của bộ phận Thi công sau khi đã có phân tích rủi ro.

b. Nhắc nhở ý thức an toàn lao động và môi trường làm việc cho tất cả công nhân của các NCC, NTP, ĐTC.

c. Kiểm tra và hỗ trợ bộ phận Thi công về việc tổ chức mặt bằng thi công luôn gọn gàng, sạch sẽ theo quy định của công ty.

3. Đào tạo và huấn luyện:

a. Huấn luyện bắt buộc cho toàn bộ công trường các nội dung: sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy, quy định sử dụng trang

bị BHLĐ, quy định sử dụng thiết bị điện, trường hợp khẩn cấp …

b. Huấn luyện định kỳ cho toàn bộ công trường nhằm nâng cao ý thức an toàn lao động, bảo vệ bản thân và người xung quanh.

c. Triển khai và thực thi quy chế thưởng phạt ATLĐ một cách hiệu quả.

4. Hồ sơ lưu trữ:

Lập và kiểm soát hệ thống hồ sơ lưu trữ cho các hoạt động an toàn lao động tại công trường, đảm bảo tính đầy đủ và rõ

ràng theo quy định của ISO và OHSAS

5. Phối hợp các bộ phận trên công trường:

a. Phòng An toàn: chịu sự kiểm tra và nhắc nhở.

b. Bộ phận QS: phối hợp cung cấp trang thiết bị BHLĐ theo kế hoạch

c. Bộ phận Thi công: kiểm tra, kiểm soát và hỗ trợ thực hiện kế hoạch an toàn lao động xuyên suốt dự án.

 

Quyền Hạn công việc

1. Được quyền nhắc nhở, lập biên bản phạt hoặc đình chỉ thi công các đội thi công, thầu phụ, nhà cung cấp theo đúng quy chế công trường đối với các trường hợp vi phạm về an ninh, an toàn lao động và môi trường làm việc.

2. Báo cáo trực tiếp Trưởng nhóm An toàn trong trường hợp bộ phận Thi công không phối hợp trong công tác hoặc gây cản trở thực hiện công tác.