CƠ CẤU TỔ CHỨC

Trang chủ / Giới thiệu / Tổng quan

BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

Ông

NGUYỄN VĂN TRƯỜNG

Giám đốc điều hành

Ông
NGUYỄN ÁNH NGỌC

Giám đốc dự án

Ông
NGUYỄN HOÀNG DU

Trưởng phòng đấu thầu


BÙI LÊ THÚY TRÀ

Trưởng phòng mua hàng

Ông
PHAN VĂN CHƯƠNG

Trưởng phòng CCM

Ông
BÙI VĂN HỒNG

Kế toán trưởng

Ông
Lê Văn Nam

Phó giám đốc dự án

Ông
Nguyễn Xuân Vĩ

Chỉ huy trưởng

Ông
Đoàn Văn Tùng

Chỉ huy trưởng

Ông
Đỗ Toàn Mỹ

Quản lý an toàn